«اصطلاحات تجاری بین‌المللی» معادلی نادرست برای INCOTERMS در ادبیات حقوق تجارت بین‌الملل فارسی‌زبانان

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

مترجم رسمی زبان انگلیسی قوه قضائیه تهران، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین‌الملل دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، سمنان، ایران

چکیده

«اصطلاحات تجاری بین‌المللی» در ادبیات حقوق تجارت بین‌الملل فارسی، معادل اختصارنوشته INCOTERMS انتخاب شد. چرایی و چگونگی این انتخاب، مربوط است به آسیب‌شناسی ترجمه در کشور که هنوز پیکره ناظر بر ترجمه علمی، یا مشخص نشده و اگر هم مشخص شده، رسالتش را درست انجام نمی‌دهد. متأسفانه ایرادات ترجمه در متن قوانین اقتباس‌شده از قوانین خارجی نیز وجود دارد. ادبیات حقوق تجارت بین‌الملل، مملوء از اصطلاحات تجاری است و محدود به یازده واژه اینکوترمز نیست. سؤال این است چرا دراین‌خصوص اتاق بازرگانی بین‌المللی، بارها کتابی را تغییر و تجدید چاپ کرده است. واژه انگلیسی TERM، به‌معنای «لغت و اصطلاح» و «شرط» است و اینکه در INCOTERMS در کدام معنا به‌کار رفته و اینکه آیا معادل درستی در فارسی برای آن انتخاب شده یا خیر، موضوع این مقاله است. در این مقاله سعی شده تا بر اساس اصول زبان‌شناسی، ترجمه و اصول حقوقی، اثبات شود که باتوجه‌به قصد اتاق بین‌المللی بازرگانی از خلق این واژگان، معادل فارسی درستی برای این واژه انتخاب نشده و «معنا»، فدای «لفظ» شده است و شایسته آن بود که به‌جای «اصطلاحات» از «اختصارات» یا «سه‌حرفی‌ها» استفاده می‌شد و در پایان هم معادل‌های پیشنهادی نیز ارائه می‌گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

International Commercial Words a Mistaken Equivalent Used in Farsi ITL Literature for “INCOTERMS”

نویسنده [English]

  • Seyyed Aziz Masoumi
Official English Translator of the Judiciary Tehran; M.A. Student in International Trade Law, Faculty of Law, Islamic Azad University, Damghan Branch, Semnan, Iran
چکیده [English]

Farsi International Trade Law literature has traditionally translated INCOTERMS as “International Commercial Words”/ INCOWORDS. The why and how of this tradition has its root in the pathology of translation in Iran, namely the body controlling scientific translation has not been yet recognized or if recognized, could not reach to its predetermined end. Unfortunately, translation related problems are seen in the Iranian Law Texts extracted from foreign laws texts. International trade literature contains so many terms/ words, but the question is why ICC has a different look at these 11 TERMS and published many versions of INCOTERMS. TERM in English means “Word” & “Condition” and before translating, it should be cleared that if TERM in INCOTERMS means “Word”, “Condition” or both. It seems that TERM in INCOTERMS means “Word” and “Condition” as well. But the Farsi translated “International Commercial Words”/ INCOWORDS cannot transfer the meaning intended by ICC. This paper, based on some criteria of linguistics, translation and law, is aimed at establishing the fact that the Farsi equivalent used for INCOTERMS is not the right equivalent and the equivalent of “International Commercial Words”/ INCOWORDS does not cover the real intention of ICC “Conditions Abbreviations for Sale of Goods”. The Farsi writers could use at least the word “International Commercial Abbreviations”. Finally, some suggested Farsi equivalents are listed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Incoterms
  • Incoterms in Farsi
  • Incoterms in Persian
  • International Commercial Law
  • Sale of Goods

فهرست منابع

الف) منابع فارسی
اینکوترمز 1990. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، 1370.
ذوقی، محمدصالح و مجید زند میرآلاوند. اینکوترمز 2010: مقررات اتاق بازرگانی بین‌المللی برای استفاده از اصطلاحات بازرگانی بین‌المللی. تهران: کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی، 1395.
شیروی، عبدالحسین. حقوق تجارت بین‌الملل. ویراست 2. تهران: سمت، 1393.
طارم‌سری، مسعود، مترجم. قواعد اتاق بازرگانی بین‌المللی؛ اینکوترمز 2010، قواعد اتاق بازرگانی بین‌المللی برای استفاده از اصطلاحات تجاری داخلی و بین‌المللی. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، 1390.
 قرآن مجید. سوره مبارکه ابراهیم، آیه 4.
محقق داماد، مصطفی. مباحثی از اصول فقه. دفتر اول. مباحث الفاظ. ویرایش دوم. تهران: مرکز نشر و علوم اسلامی، 1382.
معین، محمد. فرهنگ معین. تهران: نشر سی گل، 1382.
ب) منابع انگلیسی
Bryan A. Garner et al. Black's Law Dictionary. Thomson, 2005.
George, Yule. The Study of Language. NYC: Cambridge University Press, 2010.
L. B., Curzon. Dictionary of Law. Longman, 2002.
Longman Dictionary of Contemporary English. Longman, 2007.
Merriam Webster Collegiate Dictionary. 11th Edition. Merriam Webster, 2007.
Mildred L. Larson. Meaning Based Translation. University Press of America, 2007.
Oxford Advanced Learner's Dictionary. 8th Edition. Oxford University Press, 2007.
Oxford Dictionary of Law. Oxford University Press, 2006.
Peter, Newmark. A Text Book of Translation. Printhall International, 2009.
Victoria, Fromkin, et al. An Introduction to Language. Thomson, 2007.