شیوه‌های پیشگیری و جبران خسارت در نقض حقوق مالکیت فکری (در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی)

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد تهران مرکز، کارشناس حقوقی پست‌بانک ایران

چکیده

روش های مختلف جبران خسارت درواقع راه‌های اجرایِ تعهد فاعلِ زیان می‌باشد. باتوجه‌به اینکه انواع زیان‌ها، از نظر ماهیتی با هم متفاوتند و هر یک ‌نیز دارای اقسامی می‌باشد، روش‌های جبران آنها نیز یکسان نمی‌باشد. به‌لحاظ نقش بنیادین حمایت از حقوق مالکیت فکری، در بالا بردن شاخص توسعه و پیشرفت علمی، اجتماعی، اقتصادی و صنعتی جوامع، بی‌تردید حمایت از این نوع مالکیت‌ها، به‌ویژه تضمین اجرای مؤثر حقوق، برای دارنده حق و تنبیه متجاوزان، از اهمیت بالایی برخوردار است. همین امر سبب شده است تا پیش‌بینی ضمانت‌های اجرا و تدابیر خاصی را که در داخل کشور و در مرزها بتواند، اقدامات نقض‌آمیز را کنترل کند و مانع جرایم بیشتر و نقض حق وسیع‌تر حقوق مالکیت فکری گردد، توجیه شود. حق موردِحمایت قانون، دارای ضمانت‌اجرای قانونی است. از مهم‌ترین این ضمانت‌های اجرای موجود در حقوق، ضمانت‌های اجرای مدنی می‌باشد که در قالبِ شیوه‌های پیشگیرانه و اختصاصی جبران خسارت در این پژوهش موردبحث واقع شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prevention and Compensation Methods in Violation of Intellectual Property Rights (In Iranian Law and International Documents)

نویسنده [English]

  • Sakineh Dehghan
M.A. in Private Law, Law faculty, Islamic Azad University Central Tehran Branch, Jurisconsult in Post Bank Iran, Iran
چکیده [English]

Different methods to compensate the losses are to fulfill the obligations of a criminal. Since there are various natures for types of losses and each of them has its own varieties, their compensations' methods are not also the same. Due to the fundamental role of intellectual property rights in flourishing the scientific, social, economic and industrial development of communities, supporting of these types of properties is very important for right-holders and punishing the offenders especially in a way to ensure the effective implementation of the rights. This fact has caused to justify the preparation of performance guarantees and support special thoughts in inside and outside of the country, to control the violation actions, and to prevent from the further crimes that could cause wider infringement of intellectual property rights. Legal rights have legal enforcements. Civil sanctions are one of the most important law sanctions that will be discussed in the form of the dedicated and common modes of compensation in this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intellectual Property
  • Remedy
  • Losses
  • Violation
  • Sanction

فهرست منابع

الف) منابع فارسی
احسنی‌فروز، محمد. قرارداد انتقال تکنولوژی، ماهیت، شرایط تشکیل و آثار. چاپ اول. تهران: نشر دادگستر، 1390.
باقری، محمود و مریم گودرزی. «مقایسه نظام حمایتی اسرار تجاری و نظام حق اختراع». فصلنامه حقوق 39(1) (1388): 35-8.
باقری، محمود. تعارض قوانین. جزوه کارشناسی ارشد، تهران: دانشکده حقوق دانشگاه تهران، 1384.
جاکوب، رابین، دنیل الکساندر و لیندسی لین. مالکیت فکری. چاپ اول. ترجمه حمید هاشم‌بیگی. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی، 1386.
جعفرزاده، میرقاسم و اصغر محمودی. «نظام بین‌المللی ثبت اختراع، زمینه‌ها و ضرورت‌ها». مجله تحقیقات حقوقی 44 (1385): 104-73.
جعفرزاده، میرقاسم. «مبنای فقهی مشروعیت حقوق مالکیت فکری». فصلنامه حقوق 19 (1385): 48-10.
حبیبا، سعید. «نظام حق اختراع ایران پس از پذیرش موافقت‌نامه راجع به جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری». مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 66 (1383): 64-38.
حکمت‌نیا، محمود. مبانی مالکیت فکری. چاپ اول. سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1386.
خدمتگزار، محسن. فلسفه مالکیت فکری. چاپ اول. تهران: انتشارات میزان، 1390.
رهبری، ابراهیم. حقوق اسرار تجاری. چاپ اول. تهران: انتشارات سمت، پاییز 1388.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور. «اقدامات جبرانی در حقوق مالکیت فکری». مقاله ارائه‌شده در همایش بررسی حقوق مالکیت صنعتی در جمهوری اسلامی ایران و جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت معنوی در تجارت بین‌الملل تهران، تهران، شهریور 1375.
شهیدی، مهدی. تشکیل قراردادها و تعهدات. چاپ سوم. تهران: انتشارات مجد، 1382.
صالحی‌ذهابی، جمال. حق اختراع با نگرشی تطبیقی. چاپ اول. تهران: شرکت‌ سهامی انتشار، 1388.
علی‌امیری، حسین. اجرای مالکیت صنعتی در مقررات سازمان جهانی تجارت و حقوق ایران. چاپ اول. تهران: نشر میزان، 1388.
عیسی تفرشی، محمد. تضمین سرمایه‌گذاری خارجی در ایران ـ مطالعه تطبیقی. چاپ اول. تهران: نشر مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی. 1386.
کاتوزیان، ناصر. قواعد عمومی قراردادها. جلد دوم. چاپ دوم. تهران: نشر سهامی انتشار، 1388.
مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه. «استفتائات فقهی ـ قضایی». ماهنامه دادرسی 46 (1383): 42-28.
میرحسینی، حسن. حقوق علائم تجاری. چاپ اول. تهران: نشر میزان، 1390.
میرحسینی، حسن. مقدمه‌ای بر حقوق مالکیت معنوی. چاپ دوم. تهران: نشر میزان، 1385.
ب) منابع انگلیسی
Anderson, Michael. Wipo Intellectual Property Handbook Policy Law and Use. Second Edition. United Nations: Wipo Publication. 2004. http://www. wipo-int/about-ip/en/iprm/.
Battersby, Gregory J by & Charles W. Grimes, Licensing Royalty Rates. USA: Aspen Publishers, 2012.
Blankeney, Michael. Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights: A Concise Guide to the Trips Agreement (Intellectual Property in Practice). London: Sweet & Maxwell, 1996.
Blankman, David & Fleischer Criage. Competitive Intellectual and Global Bussiness. England: Cambridge University Press, 2003.
Campbell, Denis. International Agency and Distribution Law. USA: Lulu Press, 2005.
Chohen, Jerry & Alan S. Gutterman. Trade Secrets Protection and Exploitation. Colony of Virginia: Bureau of National Affairs, 1998.
Durham Alan. L. Patent Law Essential. A Concise Guide. London: Praeger, 2009.
Lewis, Christropher. “When Is a Trade Secret Not So Secret.” Environmental Law. 30 (2000): 68-90.
Mcgonayle, John J. & Vella Carolyn. The Internet Age of Competitive Intelligence. USA: Books & Green Wood, 1999.
Pensabene, Marc. T & Christopher E. Loh. How to Access Trade Secrets Damages. USA:  Intellectual Prpperty Publication, 2006. www.managingip.com/includes/magazine /print/34/htm/.
Press Man, David. Patent It Yourself. USA: NOLO, 2005.
Sun, Haitao. “Post-Grant Patent Invalidation in China and in the United Stated Europe and Japan: A Comparative Study.” Fordham Intell. Pro P. Medit and Ent. Law Journal 15 (2004): 8-26.