تحلیل علت‌شناختی جرم تجاوز به عنف از منظر روان‌شناسی

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

پس از دوره‌های بسیاری که مطالعات انجام‌شده در خصوص تجاوز جنسی، صرفاً به بزه‌دیدة این جرم معطوف می‌شد، در دهه‌های اخیر و در پرتو پیشرفت علوم پزشکی و روان‌پزشکی و ارتباط آنها با جرم‌شناسی، توجه به سمت شناخت علل و عوامل ارتکاب این جرم از منظر ویژگی‌‌های شخصیتی و رفتاری بزهکار آن معطوف شده است. تیپ‌شناسی گراث و تیپ‌شناسی مرکز درمانی ماساچوست (MTC) دو الگوی معروف از تیپ‌شناسی ارائه‌شده درخصوص مرتکبان تجاوز جنسی هستند که در این نوشتار با بررسی آنها در کنار برخی از نظریات ارائه‌شده درخصوص علل ارتکاب بزه تجاوز توسط مجرمان جنسی، سعی در بیان مهم‌ترین علل ارتکاب این جرم، از منظر علوم پزشکی و روان‌پزشکی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Etiology Analysis of Rape Crime from the Perspective of Psychology

نویسندگان [English]

  • Nabiollah Gholami 1
  • Mehrdad Rahnavard Vaghef 2
  • Sakineh Soltani 3
1 Ph.D. of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law and Political Sciences, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
2 .D. Student of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
3 Ph.D. Faculty of Education Sciences and Psychology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

After many period that studies about the rape, merely were considered to victim of this crime, in recent decades and in the light of the development of medical sciences, psychiatry and their relation to criminology, according to the understanding of causes of crime and criminal behavior in terms of personality traits it has been paid. Typology of Grath and MTC two well-known patterns of typology of perpetrators of rape that are provided in this article and with analysis them besides some theories about causes of perpetration of rape by sexual offenders, tried to explain the most factors to this crime from perspective medical and psychology Science.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rape
  • Androgens
  • Testosterone
  • The Theory of Evolution

فهرست منابع

الف) منابع فارسی
رمضان­نرگسی، رضا. «تجاوز و بزه­دیدگی زنان». مطالعات راهبردی زنان 22 (1382): 15-5.
ب) منابع انگلیسی
Bradford, F. M. W R. “The Antiandrogen and Hormonal Treatment of Sex Offenders.” in Handbook of Sexual Assault, edited by W. L. Marshall, D. R. Laws, and H. E. Barbaree, 297-310. USA: Springer, 1990.
Brownmiller, S. Against Our Will: Men, Women and Rape. New York: Open Road Media, 1975.
Darke, J. L. “Sexual Aggression: Achieving Power through Humiliation.” In Handbook of Sexual Assault, edited by W. L. Marshall, D. R. Laws, and H. E. Barbaree, 55-72. USA: Springer, 1990.
Eby, Kimberly K, Jacquelyn C. Campbell, Cris M. Sullivan, and William S. Davidson. “Health Effects of Experiences of Sexual Violence for Women with Abusive Partners.” Health Care for Women International 16(6) (1995): 563-576.
Gene G Abel, and Joanne-L. Rouleau. “The Nature and Extent of Sexual Assault.” In Handbook of Sexual Assault, edited by W. L. Marshall, D. R. Laws, and H. E. Barbaree, 9-21. USA: Springer, 1990.
Groth, A. N., & Birnbaum, H. J. Men Who Rape: The Psychology of the Offender. USA: Springer, 1981.
Hucker, S. J., and Bain J. “Androgenic Hormones and Sexual Assault.” In Handbook of Sexual Assault, edited by W. L. Marshall, D. R. Laws, and H. E. Barbaree, 93-102. USA: Springer, 1990.
Knight, Raymond A., and Robert A. Prentky. “Classifying Sexual Offenders: The Development and Corroboration of Taxonomic Models.” In Handbook of Sexual Assault, edited by W. L. Marshall, D. R. Laws, and H. E. Barbaree, 23-52. USA: Springer, 1990.
Langevin, R. “Sexual Anomalies and the Brain.” In Handbook of Sexual Assault, W. L. Marshall, D. R. Laws, and H. E. Barbaree. 103-114. USA: Springer, 1990.
Marshall, W. L., D. R. Laws, and H. E. Barbaree. “Issues in Sexual Assault.” In Handbook of Sexual Assault, edited by W. L. Marshall, D. R. Laws, and H. E. Barbaree, 3-9. USA: Springer, 1990.
Martin L Lalumière. The Causes of Rape: Understanding Individual Differences in Male Propensity for Sexual Aggression. New York: Open Road Media, 2005.
Thornhill, R., & Palmer, C. TA Natural History of Rape: Biological Bases of Sexual Coercion. New York: MIT Press, 2000.