نویسنده = عباس کریمی
تعداد مقالات: 3
3. شروط‌ تحمیلی‌ از دیدگاه‌ قواعد عمومی‌ قراردادها‌

دوره 1، شماره 1، بهار 1381، صفحه 75-82

عباس کریمی