دوره و شماره: دوره 11، شماره 22، پاییز 1391، صفحه 1-225 
1. مفهوم شناسی «مبانی» در پژوهش های حقوقی

صفحه 9-24

عباس منصورآبادی؛ جواد ریاحی