کلیدواژه‌ها = جرایم مالیاتی
تحلیل عوامل مؤثر بر ارتکاب جرایم مالیاتی

دوره 22، شماره 53، خرداد 1402، صفحه 417-442

10.48300/jlr.2023.171843

سید مهدی احمدی موسوی؛ فرشته عبدالرحیمی


تحلیل کیفرشناختی جرایم مالیاتی

دوره 21، شماره 49، خرداد 1401، صفحه 293-313

10.48300/jlr.2022.148309

فرشته عبدالرحیمی؛ سید مهدی احمدی موسوی