کلیدواژه‌ها = حقوق بشردوستانه
ترور هدفمند: نقض اصل عدم تقابل در تعهدات بنیادین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه

دوره 17، شماره 35، آبان 1397، صفحه 199-242

10.48300/jlr.2018.79343

هاله حسینی اکبرنژاد؛ حوریه حسینی اکبرنژاد