نویسنده = هاله حسینی اکبرنژاد
ترور هدفمند: نقض اصل عدم تقابل در تعهدات بنیادین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه

دوره 17، شماره 35، آبان 1397، صفحه 199-242

10.48300/jlr.2018.79343

هاله حسینی اکبرنژاد؛ حوریه حسینی اکبرنژاد


حقوق بین‌الملل معاصر: حقوق مبتنی بر تعامل یا تعارض؟

دوره 16، شماره 32، آذر 1396، صفحه 99-128

حوریه حسینی اکبرنژاد؛ هاله حسینی اکبرنژاد