نویسنده = بیژن حاجی عزیزی
مبانی اقتصادی رویکرد ایفای نقش فاعل زیان در جبران خسارت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1402

10.48300/jlr.2023.393916.2334

حسین قربانی؛ بیژن حاجی عزیزی؛ محمد مولودی


اثر حقوقی اشتباه در واقعه حقوقی ایفای ناروا در قلمرو حقوق تأمین اجتماعی

دوره 22، شماره 55، آذر 1402، صفحه 191-215

10.48300/jlr.2022.353115.2129

محمدحسین خادمی آراسته؛ بیژن حاجی عزیزی؛ احمد رضوانی مفرد


جایگاه سوگند قاطع در احراز رابطه ی سببیت در سبب مجمل

دوره 22، شماره 54، شهریور 1402، صفحه 375-400

10.48300/jlr.2022.335215.2012

واحد خزائی؛ بیژن حاجی عزیزی؛ فیض الله جعفری


مسئولیت کیفری وکیل دادگستری

دوره 18، شماره 38، شهریور 1398، صفحه 7-26

10.48300/jlr.2019.93321

بیژن حاجی عزیزی؛ سیده مریم اعتماد