کلیدواژه‌ها = اعتراض ثالث
مطالعه تطبیقی اعتراض ثالث به ورشکستگی در حقوق ایران، مصر و الجزایر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مرداد 1402

10.48300/jlr.2023.394808.2333

مصطفی السان؛ محمدرضا اکبری


اعتراض ثالث در امور کیفری در پرتو رویه قضایی با تأکید بر رأی وحدت رویه شماره 818

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1403

10.48300/jlr.2024.426961.2576

حسنعلی مؤذن زادگان؛ سید فرزام محمدی؛ ابوالفضل محمد علی خانی؛ نازنین آقایی جنت مکان


اعتراض ثالث به رأی ورشکستگی در آیینه رویه قضایی

دوره 17، شماره 35، آبان 1397، صفحه 171-198

10.48300/jlr.2018.79342

نعمت‌اله حاجعلی؛ ابوذر کوهنورد