نویسنده = حسین شریفی طرازکوهی
نقش نهاد اختلاف سازمان جهانی تجارت در توسعه حقوق بین الملل تجاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1401

10.48300/jlr.2022.351205.2120

سپیده زبردست؛ سیّدقاسم زمانی؛ حسین شریفی طرازکوهی؛ رضا موسی زاده


نقش مقررات سازمان جهانی تجارت در توسعه حقوق مصرف کننده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1402

10.48300/jlr.2023.351387.2121

سپیده زبردست؛ سیّدقاسم زمانی؛ حسین شریفی طرازکوهی؛ رضا موسی زاده


نظام حقوقی بین المللی حاکم بر لوله های فرامرزی نفت و گاز و ضرورت تکامل آن

دوره 19، شماره 41، خرداد 1399، صفحه 7-32

10.48300/jlr.2020.109234

حسین شریفی طرازکوهی؛ حجت سلیمی ترکمانی