دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، فروردین 1382، صفحه 1-280 
تعیین‌ مرجع‌ رسیدگی‌ به‌ دعاوی‌ تجارت‌ الکترونیک‌

صفحه 89-110

مایکل چیسیک؛ ترجمه گروه پژوهشی حقوق خصوصی مؤسسه شهر دانش


عمل‌ حقوقی‌ از دیدگاه‌ یک‌ حقوقدان‌ بین‌المللی‌

صفحه 111-130

ژان ‌پل ژاکه؛ ترجمه و تحقیق ناصرعلی منصوریان


تأثیر فنّاوری‌ دیجیتال‌ بر کپی‌رایت

صفحه 171-192

گیلیان دیویس؛ ترجمه گروه پژوهشی حقوق عمومی و بین‌الملل مؤسسه شهر دانش


حمایت‌ کیفری‌ از مالکیت‌ ادبی‌ و هنری‌ در حقوق فرانسه

صفحه 213-223

ویلفرید ژان‌دیدیه؛ حقوقدان پرسابقه و سرشناس فرانسوی