دوره و شماره: دوره 7، شماره 14، پاییز 1387، صفحه 1-459 
11. تحلیل حقوقی دعوای اثبات مالکیت

صفحه 291-333

عبدالله خدابخشی