دوره و شماره: دوره 20، شماره 48، اسفند 1400 
مکانیزم حل و فصل اختلافات داخلی و بین‌المللی بانکی

صفحه 89-116

10.48300/jlr.2022.146014

منصور عطاشنه؛ سیدعلیرضا هاشمی زاده کهنی؛ زهرا عطاشنه