دوره و شماره: دوره 20، شماره 47، آذر 1400، صفحه 1-360 
7. وصیت حساب های مجازی

صفحه 165-194

10.48300/jlr.2021.140167

عباس میرشکاری؛ علیرضا فتاحی کتی لته


8. تحلیل دوگانگی انتقال طلب و تبدیل تعهد به اعتبار متعهدٌله در حقوق ایران

صفحه 195-217

10.48300/jlr.2021.140168

علیرضا فصیحی زاده؛ سید نصیر حسینی خاتون آبادی؛ محمدامین فصیحی زاده


10. واژه گزینی و ادبیات قانون تجارت در بوته نقد

صفحه 239-257

10.48300/jlr.2021.140171

محمدرضا عباسی؛ غلام نبی فیضی؛ حسین آل کجباف