دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، فروردین 1381، صفحه 1-221 
قانون‌ تجارت‌ ایران‌ و ضرورت‌ بازنگری‌ در آن‌

صفحه 11-25

گروه‌ پژوهشی‌ حقوق خصوصی‌ مؤسسه‌ مطالعات‌ و پژوهشهای‌ حقوقی‌ شهردانش‌


تعامل‌ میان‌ حقوق و سیاست‌ بین‌الملل

صفحه 83-108

وِرنر لِوی؛ ترجمه گروه پژوهشی حقوق عمومی و بین‌الملل مؤسسه‌ مطالعات‌ و پژوهشهای‌ حقوقی‌ شهردانش‌


میزگرد راجع به جرایم‌ مطبوعاتی

صفحه 111-154

با حضور استادان ارجمند جناب آقای دکتر ابوالقاسم گرجی، جناب آقای دکتر کاظم معتمدنژاد و جناب آقای دکتر محمدعلی اردبیلی


رژیم‌ مسؤولیت‌ مدنی‌ و کیفری‌ رسانه‌ها در حقوق فرانسه

صفحه 167-182

امانوئل‌ دآوکس؛ ترجمه‌ گروه‌ پژوهشی‌ حقوق جزا و جرم‌شناسی‌ مؤسسه‌ مطالعات‌ و پژوهشهای‌ حقوقی‌ شهردانش‌