تعداد مقالات: 622

1. انتقال ویروس ایدز و ارتکاب فعل نوعاً کشنده

دوره 15، شماره 29، بهار 1395، صفحه 5-22

علیرضا امام‌ دادی؛ ابراهیم تقی زاده؛ محمدعلی طاهری


3. تنش میان مدیریت منطقه ای و جهانی در پیشگیری و سرکوب اعمال غیرقانونی در دریاها

دوره 14، شماره 27، بهار 1394، صفحه 5-20

جمشید ممتاز؛ مسعود علیزاده؛ شهرام زرنشان


4. استفاده از سپر انسانی به مثابه جنایت جنگی

دوره 13، شماره 26، پاییز 1393، صفحه 5-40

همایون حبیبی؛ صالحه رمضانی


5. آموزش حقوق بشر برای نفی خشونت

دوره 13، شماره 25، بهار 1393، صفحه 6-33

رضا اسلامی؛ عباس بهروزی خواه


7. اثر اعاده دادرسی بر اجرای حکم قطعی دادگاه

دوره 12، شماره 23، بهار 1392، صفحه 6-40

فریدون نهرینی


8. نقش عرف‌های تجاری در تجارت بین‌الملل؛ تأثیر متقابل کنوانسیون بیع بین‌الملل و قواعد اینکوترمز

دوره 15، شماره 30، پاییز 1395، صفحه 7-32

محمود باقری؛ سروش رستم‌زاد اصلی؛ ناصر عزیزی


9. تعلیق اجرای قواعد بین‌المللی حقوق بشر در وضعیت‌های عمومی فوق‌العاده

دوره 16، شماره 31، بهار و تابستان 1396، صفحه 7-46

سید قاسم زمانی؛ مرضیه اسفندیاری


10. تبیین اصول مقررات‌گذاری بانکی در پرتو نظام حقوقی ایران

دوره 16، شماره 32، پاییز و زمستان 1396، صفحه 7-36

علی‌اکبر گرجی؛ هدیه‌سادات میرترابی


12. توسعه نسل های حقوق بشر در تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری

دوره 17، شماره 35، پاییز 1397، صفحه 7-32

حسین یزدانی؛ حسین آل کجباف؛ سید قاسم زمانی؛ حسن سواری


13. رعایت اصل رقابت در انعقاد قراردادهای اداری

دوره 17، شماره 36، زمستان 1397، صفحه 7-35

حسن ناعمه


14. نقد پست مدرنیستی بر پوزیتیویسم حقوقی در حقوق بین الملل

دوره 18، شماره 37، بهار 1398، صفحه 7-26

علیرضا باقری ابیانه؛ مجتبی انصاریان


15. مسئولیت کیفری وکیل دادگستری

دوره 18، شماره 38، تابستان 1398، صفحه 7-26

بیژن حاجی عزیزی؛ سیده مریم اعتماد


17. چالش های حقوق بین الملل کیفری در مبارزه با تروریسم

دوره 18، شماره 40، زمستان 1398، صفحه 7-29

سعید فرهادنیا؛ سیّد علی هنجنی


21. مفهوم شناسی «مبانی» در پژوهش های حقوقی

دوره 11، شماره 22، پاییز 1391، صفحه 9-24

عباس منصورآبادی؛ جواد ریاحی


25. داوری‌های مختلط در قواعد جدید داوری اتاق بین‌المللی بازرگانی

دوره 10، شماره 19، بهار 1390، صفحه 11-42

جواد کاشانی؛ مهدی شیخیانی