انتقال ویروس ایدز و ارتکاب فعل نوعاً کشنده

دوره 15، شماره 29، خرداد 1395، صفحه 5-22

علیرضا امام‌ دادی؛ ابراهیم تقی زاده؛ محمدعلی طاهری


تنش میان مدیریت منطقه ای و جهانی در پیشگیری و سرکوب اعمال غیرقانونی در دریاها

دوره 14، شماره 27، خرداد 1394، صفحه 5-20

جمشید ممتاز؛ مسعود علیزاده؛ شهرام زرنشان


استفاده از سپر انسانی به مثابه جنایت جنگی

دوره 13، شماره 26، مهر 1393، صفحه 5-40

همایون حبیبی؛ صالحه رمضانی


آموزش حقوق بشر برای نفی خشونت

دوره 13، شماره 25، فروردین 1393، صفحه 6-33

رضا اسلامی؛ عباس بهروزی خواه


اثر اعاده دادرسی بر اجرای حکم قطعی دادگاه

دوره 12، شماره 23، فروردین 1392، صفحه 6-40

فریدون نهرینی


تعلیق اجرای قواعد بین‌المللی حقوق بشر در وضعیت‌های عمومی فوق‌العاده

دوره 16، شماره 31، خرداد 1396، صفحه 7-46

سید قاسم زمانی؛ مرضیه اسفندیاری


تبیین اصول مقررات‌گذاری بانکی در پرتو نظام حقوقی ایران

دوره 16، شماره 32، آذر 1396، صفحه 7-36

علی‌اکبر گرجی؛ هدیه‌سادات میرترابی


توسعه نسل های حقوق بشر در تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری

دوره 17، شماره 35، آبان 1397، صفحه 7-32

10.48300/jlr.2018.79336

حسین یزدانی؛ حسین آل کجباف؛ سید قاسم زمانی؛ حسن سواری


نقد پست مدرنیستی بر پوزیتیویسم حقوقی در حقوق بین الملل

دوره 18، شماره 37، اردیبهشت 1398، صفحه 7-26

10.48300/jlr.2019.91593

علیرضا باقری ابیانه؛ مجتبی انصاریان


مسئولیت کیفری وکیل دادگستری

دوره 18، شماره 38، شهریور 1398، صفحه 7-26

10.48300/jlr.2019.93321

بیژن حاجی عزیزی؛ سیده مریم اعتماد


چالش های حقوق بین الملل کیفری در مبارزه با تروریسم

دوره 18، شماره 40، اسفند 1398، صفحه 7-29

10.48300/jlr.2020.104224

سعید فرهادنیا؛ سیّد علی هنجنی


نقش محاکم ایران در اجرای حقوق بین‌الملل

دوره 21، شماره 51، آذر 1401، صفحه 7-38

10.48300/jlr.2021.310221.1808

عبدالله عابدینی؛ سحر حسنی


تقابل ملاحظات اقتصادی و امنیتی در رژیم کنونی حقوقی دریای خزر

دوره 21، شماره 52، اسفند 1401، صفحه 7-31

10.48300/jlr.2023.368314.2198

جمشید ممتاز؛ مسعود علیزاده؛ شهرام زرنشان


مفهوم شناسی «مبانی» در پژوهش های حقوقی

دوره 11، شماره 22، مهر 1391، صفحه 9-24

عباس منصورآبادی؛ جواد ریاحی